Podyplomowe studia trzeciego wieku „Sejsmograf”

 

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów dla godziwego starzenia się przez aktywność społeczną w ramach rówieśniczych grup rozwijających zainteresowania i hobby, budowanie postaw sprzyjających działalności wolontariackiej oraz czynny udział w życiu publicznym poprzez zaangażowanie w wydarzenia kulturalno-informacyjne realizowane na rzecz lokalnej społeczności.

Realizacja programu jest świadectwem zaangażowania Zarządu Głównego TPBA w kreowanie Wrocławia miastem, w którym seniorzy są partnerami wszelkich działań mających na celu uczynienie ich życia lepszym i wartościowszym. Przygotowanie Sejsmografu stanowi punt wyjścia dla wszystkich zainteresowanych Wrocławian, którzy chcą przyłączyć się do kształtowania lokalnej rzeczywistości.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 r. ż. obojga płci.
W roli członków–wolontariuszy wystąpią liderzy wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora i senioralnych organizacji społecznych.
W roli odbiorców i uczestników wybranych form zajęć – wrocławscy bezdomni, mieszkańcy schronisk dla pań i panów.
W roli przyszłych uczestników otwartej dla miasta oferty zajęciowej - wrocławscy seniorzy poszukujący możliwych dla siebie obszarów aktywności.

Sejsmograf opiera się na cyklu zajęć rozwijających kompetencje osobiste i społeczne seniorów, jednocześnie angażując ich w nurt działań na rzecz lokalnej społeczności. Aktywni w ramach projektu seniorzy zorganizują i prowadzą m. in. warsztaty twórczej pracy, zajęcia wzmacniające aktywność intelektualną i fizyczną, a także zbudują rówieśniczą grupę wspierającą osoby samotne i pomagającą im przełamywać własną izolację.

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt jest realizowany i dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Edycja 2020 prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Numer i nazwa priorytetu:
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Numer i nazwa kierunku działania:
1. Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego).

Termin realizacji: 01.06.2020 – 31.12.20202
Dofinansowanie: 106 440 zł
Lider:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny

Więcej informacji na stronie: www.aktywnidlasiebie.pl