Wolontariat dla Seniorów

Nazwa projektu

Wolontariat seniorów: ,, Aktywni dla siebie – aktywni dla innych’’ (ADSADI)

Ideą projektu była partycypacja społeczna oraz zwiększenie zakresu wsparcia dla osób 50+ poprzez wolontariat.

Projekt miał na celu włączenie osób 50+ do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy poprzez zaangażowanie ich w działalność wolontariacką, która będzie realizowana w ramach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) na rzecz osób bezdomnych oraz najuboższych.

Projekt obejmował działania kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i brak aktywności zawodowej. Przeszkoleni wolontariusze–seniorzy przygotowani zostali do wspierania kierowników i kadry placówek TPBA w realizowanej działalności pomocowej.

Źródło finansowania
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Termin realizacji
15.04.2014 r. – 30.04.2015 r.

Adresaci projektu
Projekt adresowany był do Wolontariuszy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wieku powyżej 50 lat.

Broszura Wolontariat krok po kroku

Film o projekcie