Integracja Społeczna w Najpierw Mieszkanie

 integracja01                                                                       polska www 4
 
Zadanie publiczne:

Tytuł: Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2022
Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych
Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych
Działanie 5: Wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych
Nazwa: Integracja Społeczna w Najpierw Mieszkanie

Finansowanie:

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa.
Dofinansowanie: 147 400 zł
Całkowita wartość: 164 000 zł

Okres realizacji:

17 października 2022 - 31 grudnia 2022

Miejsce realizacji:

Zadanie jest realizowane w 3 miastach: Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu, gdzie wspiera się osoby długotrwale doświadczające bezdomności w ramach metody Najpierw Mieszkanie.

Grupa docelowa:

Beneficjentami zadania są osoby objęte programem Najpierw Mieszkanie. To grupa ludzi, którzy przez co najmniej 6 lat funkcjonowali w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Sytuacja i charakter potrzeb, a także problemów, powodowały, że nie mogli, nie potrafili lub nie chcieli korzystać z pomocy instytucjonalnej. Obecnie przebywają w odrębnych mieszkaniach, w których adaptują się, uczą samodzielności, starają utrzymać stabilność i bezpieczeństwo oraz uczestniczyć w procesie zdrowienia, by poprawić swój dobrostan.

Cel zadania:

Wyzwaniem zadania „Integracja Społeczna w Najpierw Mieszkanie” jest rozwiązanie problemów samotności, izolacji i wykluczenia społecznego, jakich doświadczają uczestnicy metody Najpierw Mieszkanie.
Do osiągnięcia tego celu przeprowadzonych zostanie szereg komplementarnych działań takich jak:

 1. Wykonanie i umieszczenie plakatu informacyjnego oraz informacji na stronie internetowej
 2. Grupy rozwojowe uczestników projektu
 3. Wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe dla uczestników projektu
 4. Spotkania tematyczne dla uczestników projektu
 5. Wolontariat dla uczestników projektu
 6. Wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu
 7. Spotkanie sieciujące
 8. Ogólnopolskie spotkanie uczestników projektu
 9. Samorząd uczestników projektu – partycypacja
 10. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu
 11. Pakiet wsparcia dla uczestników projektu
 12. Komunikacja dla uczestników projektu
 13. Projektor multimedialny i ekran przenośny
 14. Specjaliści ds. integracji społecznej i lider merytoryczny
 15. Koordynacja zadania i obsługa księgowa
 16. Materiały biurowe do realizacji zadania

Proces integracji, realizowany m. in. przez budowanie grup wsparcia i stymulowanie wzajemnej samopomocy, wypracowywanie umiejętności korzystania z instytucji i miejsc kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, a także nabywanie sprawności gospodarowania wolnym czasem i kompetencji obywatelskich, zwiększy stabilność i bezpieczeństwo mieszkaniowe uczestników oraz pogłębi proces udomowienia i osadzenia w lokalnej społeczności. Wzmocnienie i pogłębienie wartości społecznych umożliwi im nawiązywanie pozytywnych relacji sąsiedzkich, a co za tym idzie zredukowanie poczucia samotności i izolacji.

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony