RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO, w celu zachowania podstawowych zasad wynikających z ww. Rozporządzenia oraz, by zapewnić Państwu przejrzystość przetwarzania powierzonych danych osobowych Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przygotowało informację jak niżej:

Administratorem powierzanych nam danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26a, 50-007 Wrocław, reprezentowane przez Prezesa. Dane osobowe są przetwarzane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta za zgodą osób, których dane dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem właściwych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Towarzystwo może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu, do którego dane zostały pozyskane.

Towarzystwo dba o wypełnianie wszystkich Państwa praw, które wynikają z RODO, tj.:

  • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencyjnie na adres:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
lub
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.

Dane osobowe przechowujemy przez czas wynikający z przepisów prawa lub obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Ze względów technicznych Towarzystwo może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Kauzule informacyjne

1. Klauzula informacyjna dla darczyńców

2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

3. Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej

4. Klauzula informacyjna dla pracowników

5. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

6. Klauzula informacyjna dla beneficjentów projektów

7. Wniosek o udostepnienie danych osobowych.

 

Informacje kontaktowe

Zarząd Główny
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26a
50-007 Wrocław

Telefon: 71 344 37 35, 694 958 951
Email: biuro@tpba.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się, aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia, powiadom nas o tym.

Telefon: 733 388 847
Email: biuro@tpba.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony